SELECT MENU

Định giá cổ phiếu

KBC

Cập nhật cổ phiếu KBC – Định giá nhanh theo phân tích cơ bản

Cập nhật cổ phiếu SJD – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 23,000 đồng

VCB

Cập nhật cổ phiếu VCB – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 73,000 đồng

MBB

Cập nhật cổ phiếu MBB – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 33,700 đồng

ACB

Cập nhật cổ phiếu ACB – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 42,100 đồng

Cập nhật cổ phiếu AST – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 89,100 đồng

DNP

Cập nhật cổ phiếu DNP – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 12,600 đồng

NT2

Cập nhật cổ phiếu NT2 – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 34,800 đồng

QNS

Cập nhật cổ phiếu QNS – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 52,900 đồng

KDC

Cập nhật cổ phiếu KDC – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 33,200 đồng