SELECT MENU

Khuyến nghị theo dõi

Phân tích kỹ thuật định lượng – ANV

ANV –  Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: > 31, giá cắt lỗ: 26.5 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Tăng trưởng 3. Mô hình: Tích lũy 3 nền ngắn sau khi test đỉnh...

Đọc thêm...

01.02.2019 VGT

Khuyến nghị theo dõi theo Phân tích kỹ thuật – VGT

VGT – Tập đoàn Dệt may Việt Nam (UpCOM) Mua – Giá mục tiêu 14.4-:-15.5, giá cắt lỗ: 11.2 1. Xu hướng Upcom: Tích cực 2. Xu hướng ngành: Tích cực 3. Mô hình: Đáy sau cao hơn đáy trước, tích lũy đi...

Đọc thêm...

01.02.2019 HDC

Khuyến nghị theo dõi theo Phân tích kỹ thuật – HDC

HDC – Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HOSE) Mua – Giá mục tiêu 17.6-:-19.1, giá cắt lỗ: 13.9 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Tích cực 3. Mô hình: Đáy sau cao hơn đáy...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng – VSC

VSC – Công ty Cổ Phần Container Việt Nam (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: 45-46, giá cắt lỗ: 41 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Phục hồi 3. Mô hình: Cờ đuôi nheo ngắn hạn 4. Kỹ thuật: –...

Đọc thêm...

24.01.2019 CEO

Khuyến nghị theo dõi theo Phân tích kỹ thuật – CEO

CEO – Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX) Mua – Giá mục tiêu 14.6-:-15.9, giá cắt lỗ: 13.0 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Tích cực 3. Mô hình: Tích lũy tốt tại nền cao hơn so với...

Đọc thêm...

21.01.2019 SHI

Khuyến nghị theo dõi theo Phân tích kỹ thuật – SHI

SHI – Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HOSE) Mua – Giá mục tiêu 7.6-8.4, giá cắt lỗ: 6.5 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Tích cực 3. Mô hình: Đáy sau cao hơn đáy trước, tích lũy...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng – DIG

DIG – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: 18, giá cắt lỗ: 15.5 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Phục hồi 3. Mô hình: Cờ đuôi nheo trung...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng – HDG

HDG – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: 35.5 – 36, giá cắt lỗ: 34.5 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Phục hồi 3. Mô hình: Cờ đuôi nheo trung hạn 4....

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng – HVN

HVN – TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: 40 – 42, giá cắt lỗ: 35 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Phục hồi 3. Mô hình: Nền ngắn 4. Kỹ thuật: –...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng – GAS

GAS – TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: 97 -100, giá cắt lỗ: 88 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Phục hồi 3. Mô hình: Nền ngắn 4. Kỹ thuật: – Thanh...

Đọc thêm...